Vedtægter

Vedtægter for Kulturklubben Ribe

   1.      Navn og hjemsted

1.1.      Kulturklubbens navn er ”Kulturklubben Ribe”

1.2.      Kulturklubbens hjemsted er Ribe

2.      Formål og mål

Kulturklubbens overordnede formål er:

 1. Fremme af kulturen i Ribe
 2. Økonomisk støtte til følgende kulturinstitutioner i Ribe. Ribe Kunstmuseum, Vadehavscentret, Ribe VikingeCenter og Den antikvariske Samling i Ribe (herefter omtalt som ”de fire”)
 3. Fremme kendskabet til kulturen i Ribe ved at medarbejdere i erhvervsvirksomheder motiveres til at besøge kulturinstitutionerne
 4. Profilere Ribe på landkortet i regionen, som kulturens højborg

Kulturklubbens delmål er:

 1. Tværfagligt samarbejde, hvor inspiration og ideer kan bruges på tværs i kulturinstitutioner og erhvervsvirksomheder.

3.      Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages erhvervsvirksomheder, selskaber, skoler, institutioner, offentlige myndigheder, foreninger, private personer m.v.

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen ikke kan godkende optagelsen af det nye medlem, kan spørgsmålet om optagelse kræves forelagt på næste generalforsamling.

Ved indmeldelsen betales vederlag for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted.

4.      Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse kan finde sted skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

Bestyrelsen kan, under appel til den næste generalforsamling, med 2/3 majoritet af de fremmødte, beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder medlemskabets forpligtelser eller handler til skade for kulturklubben.

Medlemmer, der trods påkrav, ikke betaler forfaldent vederlag til kulturklubben, slettes dog uden videre som medlemmer fra det pågældende regnskabsårs udløb.

Eksklusion eller slettelse af medlemmer fritager ikke for forpligtelsen til at betale vederlag i det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

5.      Medlemsrettigheder og – forpligtelse

5.1.            Medlemmerne har ret til at anvende kulturklubbens logo i sin markedsføring eller på anden måde, dog således at det altid sker med respekt for kulturklubbens etiske image som kulturinstitution.

5.2.            Der tilbydes 3 forskellige medlemskaber. Medlemspakkernes indhold fastlægges af bestyrelsen, der præsenteres på hvert års generalforsamling.

5.3.            Som vederlag for de i pkt. 5.1. – 5.2. omtalte rettigheder betaler medlemmerne et fast årligt beløb.

5.4.            Det i pkt. 5.3. anførte vederlag besluttes på generalforsamlingen for det kommende regnskabsår.

5.5.            Vederlaget til kulturklubben fordeles således, at 75% af kontingentet går til ”de fire” i ligelig fordeling. De resterende 25% anvendes til administration og til fællesarrangementer i kulturklubben og i øvrigt efter beslutning fra bestyrelsen.

6.      Generalforsamlingen

Kulturklubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes èn gang årligt i marts måned, første gang i marts 2008.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes, når mindst ¼ af kulturklubbens medlemmer skriftlig fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring herom.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge kulturklubbens regnskab.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

a.       Valg af dirigent

 1. Bestyrelsens beretning
 2. Godkendelse af de reviderede regnskab
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Fastsættelse af vederlag for det kommende regnskabsår
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 1. februar og skal gengives i det væsentlige i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægter. Hvert medlem har en stemme.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer eller dirigenten ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun gives til èt andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe èn fuldmagt.

7.      Bestyrelsen

Kulturklubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger endvidere en bestyrelsessuppleant, der deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. ”De fire” udpeger hver en repræsentant, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanten vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2 medlemmer og suppleant. I ulige år vælges 3 medlemmer. 2 af de ved stiftelsen valgte medlemmer og suppleanten fungerer indtil generalforsamlingen i marts 2008, medens 3 af de valgte medlemmer fungerer indtil generalforsamlingen marts 2009. Det afgøres ved lodtrækning hvem af medlemmerne der fungerer til henholdsvis 2008 og 2009. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftlig med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af de medlemmer der har deltaget i mødet. Bestyrelsesmedlemmer der har stemt imod en beslutning har krav på at dette og begrundelsen herfor tilføres protokollen.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

 8.      Regnskab

Kulturklubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabs år løber dog fra stiftelsen til 31. december 2007.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de to af generalforsamlingen valgte revisorer.

Revisorerne kan til enhver tid kræve indsyn i kulturklubbens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Kassereren indkasserer kulturklubbens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i et sådant omfang, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling kan aflæses heri og udarbejder foreningens årsregnskab.                                          

9.      Tegning og hæftelse

Kulturklubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke kulturklubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

10.  Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre kulturklubber eller foreninger, kræves vedtagelse på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

11.  Opløsning

11.1          Til kulturklubbens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritets blandt de fremmødte medlemmer.

11.2          Ved kulturklubbens opløsning tilfalder en eventuel foreningsformue ”de fire” til ligelig fordeling.